Murska Sobota, 6. februar 2023 – Župana Mestne občine Murska Sobota in občine Beltinci sta opravila razgovor z direktorico Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota in predsednikom Sveta knjižnice o aktualnih vprašanjih glede delovanja knjižnice.

Mestna občina Murska Sobota in Občina Beltinci sta ustanoviteljici javnega zavoda Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (PIŠK Murska Sobota), ki kot pomembna regijska inštitucija skrbi za trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti. Na današnjem sestanku v prostorih mestne občine so se župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj, župan Občine Beltinci Marko Virag, direktorica javnega zavoda PIŠK Murska Sobota Klaudija Šek Škafar in predsednik Sveta knjižnice Marko Polanšček pogovarjali o aktualnih vprašanjih delovanja knjižnice, še posebej o problematiki, ki je bila pred časom izpostavljena v javnosti in se nanaša na sodelovanje javnega zavoda s strokovnim svetom knjižnice.

Občini ustanoviteljici sta bili seznanjeni z odstopom vseh članov strokovnega sveta, zato sta vodstvu javnega zavoda naložili čim prejšnjo izvedbo postopka za imenovanje novih članov strokovnega sveta. Strokovni svet knjižnice ni organ upravljanja, niti vodenja javnega zavoda, ampak se njegove pristojnosti, določene z ustanovitvenim aktom, nanašajo predvsem na spremljanje in ocenjevanje delovanja knjižnice ter politike ustanoviteljic ter pogodbenih partnerjev, ugotavljanje ustreznosti strateškega načrta in programa dela glede na namen delovanja knjižnice, obravnavo vprašanj s področja strokovnega dela, podajo mnenj, predlogov in pobud za reševanje vprašanj direktorju javnega zavoda. Osnovna funkcija strokovnega sveta je torej pretežno posvetovalne narave na strokovni ravni, ki se nanaša na delovanje knjižnice. Zakonitost dela in poslovanja knjižnice ter potrjevanje letnih poročil, podaja soglasij k strateškemu načrtu in letnemu programu dela, finančnemu načrtu, kadrovskemu načrtu pa je pristojnost, ki jo ima samo Svet knjižnice in ne strokovni svet.

Župana sta se zato strinjala, da se čim prej ponovno konstituira strokovni svet, pristojnosti obeh organov, tako strokovnega sveta kot Sveta knjižnice pa naj se v prihodnje izvajajo na način, kot je to določeno v ustanovitvenem aktu ter z medsebojnim dialogom in razumevanjem razmer in danosti, s katerimi knjižnica izvaja svojo dejavnost. Pozvala sta vse organe knjižnice - Svet knjižnice, direktorico ter strokovni svet, da si v bodoče še bolj prizadevajo za pozitivno, konstruktivno in spoštljivo medsebojno komunikacijo, s katero je možno okrepiti tako zaupanje uporabnikov, kakor tudi izboljšati delovno klimo v kolektivu. Prisotni so se strinjali, da kljub pomislekom članov dosedanjega strokovnega sveta glede delovanja knjižnice, ki so privedli do njihovega skupnega odstopa, ni nobenih dejanskih ali utemeljenih razlogov za zaskrbljenost uporabnikov knjižničnih storitev, saj knjižnica posluje dobro, poslovanje je finančno stabilno, vse storitve uporabnikom pa se izvajajo tekoče in zanesljivo. Kljub težavam s cenami energentov, s katerimi se soočajo vsi javni zavodi, ostaja poslovanje knjižnice v finančnih okvirih, ki jih omogočata obe ustanoviteljici in vse ostale občine pogodbenice.

Po konstituiranju novega strokovnega sveta župana občin ustanoviteljic pričakujeta konstruktivno sodelovanje vseh članov in članic tega sveta s Svetom knjižnice ter z direktorico knjižnice, kar bo tudi v največjo korist vseh uporabnikov in zaposlenih knjižnice.

 

MOMS

PIŠK

RIDE Goričko - Razvoj kolesarstva na Goričkem

PRP LEADER EU SLO

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo